درباره ما

امروزه باپیشرفت فناوری های نوین درحوزه درمان،برپایه خدمات بیمارمحورولزوم ارتقاءکیفیت خدمات سلامت بیمار،به نظرمی رسدباعبورازشیوه های سنتی درارائه خدمات به عموم جامعه وفراگیرشدن فرهنگ استفاده ازابزارهای دیجیتال ونرم افزارهای هوشمند،خدمت رسانی دربخش های بهداشت دهان ودندان نیزازاین قاعده مستثنی نمانده است .خدمات دندانپزشکی نیزبه عنوان بخشی ازمجموعه حوزه درمان نیازمندتحول درارائه خدمات به شیوه دیجیتال می باشد.اپلیکیشن ووب سایت توث فرندلی ایده جدیدی است که برای اولین باردرکشورباهدف مقایسه آنلاین قیمت خدمات مختلف دندانپزشکی برپایه نوبت دهی طراحی شده است.دراین سامانه کاربرپس ازمراجعه به دندانپزشک وانجام معاینه ،باورودبه اپلیکیشن یاوب سایت توث فرندلی ،بامقایسه قیمت خدمات دندانپزشکی وسایرآیتم ها نظیر،بیوگرافی دندانپزشک،استفاده ازبرندومتریال باکیفیت ،فاصله تامطب یاکلینیک ،ضمن صرفه جویی دروقت،می تواندخدمات موردنظرخودراانتخاب وپس ازاخذنوبت ازطریق همین سامانه،ازخدمات این سامانه بهره مندگردد.